Make your own free website on Tripod.com

TT Cu*u. Ch/Si~ VNCH Germany

Becoming a Member
Home | Our Purpose | Becoming a Member | Contact Us | Calendar of Events | Members Page | Bi`nh Lua^.n & Tho+i` Su+. | Newsletter | News | Links | TQLC VNCH | THHD VNCH | Pictures | Poems | Documents & Files | CB/XDNT VNCH | Sinh Hoat

image001.gif

cimg0322.jpg

freevnflag.gif

TẬP THỂ CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HA HẢI NGOẠI

TRUNG TM ĐIỀU HỢP U CHU

HỘI CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HA TẠI CHLB ĐỨC

Postfach 80 11 51   51011  Kln  Tel. 0049-69-5074216  

e mail : Hoang@gmx.at

                               

                              _________________

 

PHIẾU  GIA  NHẬP  HỘI  CỰU  CHIẾN    VNCH TẠI  CHLB ĐỨC

 

 

 

Họ  v  Tn     :  ………………………………………………………………………..

 

Ngy , thng v năm sanh : ……………………………………………………………

 

Địa chỉ                        : …………………………………………………………………………

 

                                   …………………………………………………………………………

 

Điện thoại       : ……………………………………………………………………....

 

Đơn vị cuối cng : …………………………………………………………………..

 

E mail             :………………………………………………………………………

 

-    Tn trọng tinh thần bản Điều Lệ Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức.

 

-        Đng tiền nin liễm l  Euro 10,00. hng năm.

 

-        kiến đng gp về sinh hoạt của Hội trn tất cả mọi phương diện. Những kiến đng gp của Qu Vị sẽ được trn trọng tiếp nhận v p dụng theo đng tinh thần bản Điều Lệ của Hội. :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngy                   thng               năm     2006

( k tn )

TT Cu*u. Ch/Si~ VNCH * Germany
Copyright 2006 @ Webmaster